برتری پُرگل لورکوزن در خانه لایپزیگ
بایرلورکوزن در خانه رقیبش یک پیروزی شیرین به دست آورد.