برگزاری نخستین تمرین تیم ملی در اتریش
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی در اتریش