به مناسبت تولد اسطوره شیاطین سرخ
اریک کانتونا، اسطوره فرانسوی اولدترافورد 52 ساله شد.