تراشتگن – نویر؛ دوئل برای فرار از نیمکت
گلرهای آلمان در تمرین امروز رقابت شخصی جالبی نیز ترتیب دادند تا از تصمیم لوو برای حضور روی نیمکت فرار کنند.