ترکیب الجزیره مقابل پرسپولیس مشخص شد
هنک تن کاته ترکیب تیمش برای دیدار با پرسپولیس را مشخص کرد.