حسینی هم بازی با الریان را از دست داد
مدافع استقلال هم به بازی روز سیزدهم این تیم مقابل نماینده قطر نرسید.