حمایت واقعی از تیم ملی یعنی رفتار درست موراتاآلوارو موراتا از تیم ملی اسپانیا حمایت کرد.