در صورت جدایی؛ چه کسی جانشین تیام می‌شود؟
مامه بابا تیام هنوز وضعیت مشخصی برای فصل بعد و ماندن در استقلال ندارد.