ستاره جوان ۵ میلیارد برای پرسپولیس آب خورد؟!
مبلغ قرار داد خرید جدید پرسپولیس حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است.