سفر مهندس پرسپولیس به اصفهانمحسن مسلمان پس از جلسه با مدیرعامل پرسپولیس راهی اصفهان شد.