شماره ۷ به جای ۷۷؛ سروش می‌آید، مسلمان می‌رود!سروش رفیعی فصل بعد مطمئنا در تیم الخور نخواهد بود.