صوت / بسته خبری ۱۷ تیر ۹۷


بسته خبری ۱۷ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ورزش هشترودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۱۷ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: معصومه محمدپور