مانچینی برای هدایت تیم ملی ایتالیا به توافق رسید
روبرتو مانچینی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا به توافق رسید.