مورد کلیدی کریم!کریم انصاری‌فرد این روزها مهمترین بازیکن از نظر کارلوس کی‌روش است.