ورزش هشترود – موزه فیفا در مسکوموزه فیفا در سویس قرار دارد ولی به مناسبت جام جهانی در روسیه بخشی از آن به شهر مسکو منتقل شده و تا پایان جام جهانی در مسکو برقرار است .