پَس گردنی عجیب زلاتان و اخراج مستقیم!پَس گردنی عجیب زلاتان و اخراج مستقیم!