پیراهن ۷۰۰ میلیون تومانی فیگو در حراجی خیریه
پیراهن ۷۰۰ میلیون تومانی فیگو در حراجی خیریه