پیروانی به کمیته استیناف اعتراض کرد
مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس به رای کمیته اخلاق اعتراض کرد.