گل اول نفت به استقلال تهران(محسن بنگر)
گل اول نفت به استقلال تهران(محسن بنگر)