یاران شجاعی، جام حذفی را از دست دادند
تیم آاِک آتن با پذیرش شکست خانگی از فتح جام حذفی یونان بازماند.