ورزشت‌کاران| ده‌نمکی یه‌زمانی مربی فوتبال بوده!ستون طنز روزانه میلاد سازمند در روزنامه هشترود