شکایت از کارفرما

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را […]

مطالبه مهریه توسط وکیل

اگر در مورد مطالبه مهریه سوال دارید و در مقاله مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری گروه وکلای گروه مهریه گردآوری شده است، جواب خود را پیدا نکردید می توانید از مشاوره تلفنی رایگان گروه ما استفاده کنید. مرد به هنگام قرائت خطبه عقد نکاح چیزی را به همسرش تقدیم می کند تا نشانه ای بر […]